Telefoon

+32 495 25 06 87

Willaert Data Systems

E-mail

wds@willaertdatasystems.eu

Algemene voorwaarden

Onze offertes zijn zonder verbintenis en onder voorbehoud van verkoop. Al onze facturen zijn strikt contant betaalbaar.

Alle klachten betreft leveringen of factuur dienen ons binnen de acht dagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden. Na deze termijn wordt geen enkele klacht van om het even welke aard in aanmerking genomen en kan geen terugbetaling gebeuren van het gegeven voorschot. In geen geval kan de firma aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of beschadiging van computerbestanden, noch voor het verminderde gebruik van een programma ingevolge de onaangepastheid van uw toestel. Bij niet contante betaling van de factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 15% per jaar. Tevens zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning ten titel van forfaitair bedongen schadeloosstelling verhoogd worden met 18% en met ten minste 150€. Alle verkochte goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling. Aangekochte goederen worden vervoerd op risico van de koper. In geval van betwisting, zijn alleen het vredegerecht van het kanton Oostende of de rechtbanken van Brugge bevoegd.

Willaert Data Systems Bvba – Computer Applications & Distribution
Mansveldstraat 68 | 8400 Oostende | Tel.+32 0495 25 06 87 | BTW. BE 0460 340 323
ING 380-0151020-62 | IBAN BE51 3800 1510 2062 BIC code BBRUBEBB
https://www.willaertdatasystems.eu | email : wds@willaertdatasystems.eu | Techn.Dienst support@willaertdatasystems.eu